Czy przedsiębiorca może żądać obniżenia czynszu w związku z epidemią koronawirusa?

Co zrobić w sytuacji gdy jesteś związany długoterminową umową najmu, a nie możesz korzystać z lokalu zgodnie z przeznaczeniem?

Pamiętaj, że w pewnych sytuacjach przysługuje Ci możliwość zaniechania regulowania czynszu umownego. Masz również prawo do wystąpienia o zmniejszenie jego wymiaru, a nawet roszczenie o rozwiązanie całej umowy!

Zgodnie z art. 495 § 1 k.c. jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeśli zatem lokal z przyczyn niezależnych, a więc m.in. w związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju zostanie zamknięty, będziesz zwolniony z opłacania czynszu.

Możliwa jest również sytuacja w której wysokość czynszu pozostawać będzie w rażącej dysproporcji do osiąganych dochodów. Rozważyć wówczas należy zastosowanie art. 3571 § 1 k.c., który daje Ci możliwość jego obniżenia, a nawet rozwiązania umowy!

Zgodnie z jego treścią, jeśli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content