Fundacja Pomocy Prawnej WrocLAW pomaga także przedsiębiorcom! Zmiany w terminie rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

1) jawnych,
2) komandytowych,
3) komandytowo-akcyjnych,
4) z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
6) akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) nowy termin zgłoszenia do Rejestru to 13 lipca 2020 r.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ustaleniu kim jest Beneficjent Państwa spółki lub też jego zgłoszenie stwarza problemy, prosimy o kontakt – nasi specjaliści udzielają porad i wsparcia we wszystkich kwestiach dotyczących Rejestru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content