Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. 

Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać, jeżeli:

Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.

Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Więcej informacji na stronie :

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content